Szanowni Państwo,

dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni,
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
zaprasza do udziału
w

II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
„SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE
 – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY”

Partycypacja w samorządzie terytorialnym –
szansa na zwiększenie efektywności funkcjonowania wspólnot lokalnych
czy ryzyko rozwoju populizmu?

 

15 października 2021 r.

 

 

Problematyka partycypacji społecznej jest coraz częściej analizowana przez badaczy zagadnień samorządu terytorialnego. Bez wątpienia ma to związek z widocznym wzrostem zaangażowania obywateli w rozstrzyganie spraw lokalnych, zwłaszcza na szczeblu gminy. Nie byłoby to możliwe bez przywrócenia w 1990 r. samorządu terytorialnego oraz systematycznego wprowadzania mechanizmów, które pozwoliły na wzmocnienie udziału mieszkańców w sprawowaniu władzy lokalnej.

Wiele dotychczasowych inicjatyw miało charakter oddolny i rodziło się spontanicznie w odpowiedzi na specyficzne potrzeby danej wspólnoty terytorialnej, która sama decydowała o kształcie rozwiązań instytucjonalnych mogących najskuteczniej zapewnić aktywizację jej mieszkańców. Różnorodności regulacji w aktach prawa miejscowego sprzyjała postawa ustawodawcy, który do niedawna regulował tylko niektóre narzędzia partycypacyjne
i w sposób ogólny określał ramy prawne, których należało się trzymać przy projektowaniu szerszej przestrzeni dla partycypacji lokalnej lub regionalnej. Sytuacja ta zmieniła się
w znacznym stopniu po uchwaleniu 11 stycznia 2018 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130). Od tej pory wiele kwestii związanych z partycypacją w samorządzie terytorialnym, zwłaszcza tych, które dotyczą budżetu obywatelskiego i inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców, jest prawnie rozstrzygniętych w sposób odgórny. Stąd właśnie zrodziła się potrzeba namysłu, czy nowe rozwiązania prawne stanowią szansę na zwiększenie efektywności funkcjonowania wspólnot lokalnych czy może raczej rodzą ryzyko rozwoju populizmu.

Stopniowe poszerzanie katalogu instytucji demokracji partycypacyjnej i bezpośredniej skłania do refleksji nad ich prawnym uregulowaniem i rzeczywistym funkcjonowaniem. Nasza konferencja stanowić będzie okazję do podjęcia debaty nad dostrzegalnymi problemami partycypacji w samorządzie terytorialnym, a także do sformułowania wniosków
i rekomendacji na przyszłość. Dlatego też chcielibyśmy odwołać się do doświadczeń różnych samorządów terytorialnych w Polsce, w tym również miasta Elbląg, regionu elbląskiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Liczymy na uczestnictwo pracowników naukowych, praktyków związanych z samorządem terytorialnym oraz studentów. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej drugiej już ogólnopolskiej konferencji poświęconej dorobkowi oraz perspektywom rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce.

Konferencja będzie przeprowadzona w trybie zdalnym.

Organizator

Instytut Ekonomiczny

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

 

Patronat medialny:

 Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl; Truso.tv 

 

Miejsce obrad:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Aleja Grunwaldzka 137

 

Termin:

15 października 2021 r.

 

KOMITET PROGRAMOWY:

prof. dr hab. Roman Kisiel, Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

prof. dr hab. Jacek Sroka, Kierownik Katedry Polityk Publicznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR, Dziekan Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr Marcin Gerwin, Sopocka Inicjatywa Rozwojowa

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

mgr inż. Krzysztof Starańczak, Dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni, Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego ds. naukowych i organizacyjnych PWSZ w Elblągu

dr Katarzyna Olszewska, Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego ds. kształcenia PWSZ w Elblągu

dr Olga Filaszkiewicz, Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu

dr inż. Tomasz Winnicki, Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu

dr Henryk Gawroński, prof. uczelni, Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu

 

Sekretariat konferencji:

mgr Sylwia Lasota

Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu

Aleja Grunwaldzka 137

82-300 Elbląg

tel.: 55 629 06 51

e-mail: Turn on Javascript!

 

 

Organizatorzy proponują następujące zagadnienia:

 

I. Problemy referendum lokalnego

II. Deliberacja jako kierunek rozwoju demokracji lokalnej?

III. Rola organizacji pozarządowych w wykonywaniu władzy publicznej

IV. Partycypacja a lokalne grupy interesu

V. Budżet obywatelski

VI. Inicjatywa uchwałodawcza

VII. Konsultacje społeczne i uzgodnienia

VIII. Petycje

IX. Wysłuchania publiczne na poziomie lokalnym

X. Inicjatywa lokalna

XI. Tzw. „wystąpienia mieszkańców”

XII. Rady środowiskowe (młodzieżowe, seniorów)

XIII. Partycypacja w jednostkach pomocniczych gmin

 

Ważniejsze informacje i terminy:

15 marca 2021 r. - zgłoszenia na konferencję

20 marca 2021 r. - informacja o zakwalifikowaniu wystąpień

30 marca 2021 r.  - wniesienie opłaty konferencyjnej

30 kwietnia 2021 r. – przesłanie tekstu do publikacji

15 października 2021 r. – konferencja (planujemy wydruk monografii przed konferencją)

 

Opłata konferencyjna wynosi:

350 zł - obejmuje proces wydawniczy monografii (recenzje, redakcja, druk).

430,50 - obejmuje proces wydawniczy monografii; opłata dla osób niefinansowanych ze środków publicznych (opłata powiększona o VAT).

0 zł – w wypadku wygłoszenia referatu, bez publikacji.

Opłatę należy wpłacić na konto nr: 21 1090 2617 0000 0006 5200 2942.

Tytuł przelewu: Konferencja IE oraz imię i nazwisko prelegenta.

Konferencja ma charakter zdalny.

 

Prelegenci otrzymają stosowne certyfikaty potwierdzające udział w konferencji. Zastrzegamy możliwość wyboru referatów. Referaty, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w monografii. Teksty do publikacji prosimy dostarczyć do 30 kwietnia 2021 r. W przypadku studenta niezbędna jest pozytywna opinia tekstu opiekuna naukowego.

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu zostało pozytywnie ocenione przez Komisję Ewaluacji Nauki oraz znalazło się w rozszerzonym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na poziomie I (80 pkt).

Teksty do publikacji prosimy przygotować zgodnie z szablonem zamieszczonym w załączniku 1.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry